IMMS

International Marketing & Management School

Studium
MBA
PhDr.
Ph.D.
MIM
DBA
LL.M.
LL.A.

Info

Naše univerzita si pro vás ve spolupráci s Vysokou školou Managementu přichystala několik bakalářských oborů, s nimiž budete mít na trhu práce vysoké uplatnění. Pokud se tedy chystáte na vysokou školu, která nebude pouhou budovou, ale institucí, jež vás řádně připraví do života, vyberte si jeden z našich bakalářských oborů. Pokud si nejste s vaším výběrem dostatečně jistí či máte jakýkoliv jiný dotaz ohledně bakalářského studia a jeho oborů, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím našeho telefonu či e-mailu, případně využijte našeho kontaktního formuláře.

Dis → Bc.

Absolvovali jste vyšší odbornou školu zakončenou titulem Dis.? Stačí Vám 3 semestry v některém z námi nabízených oborů a můžete skládat bakalářskou zkoušku zakončenou titulem Bc. Školné pouhých 25 000 Kč za semestr!

Přijímací řízení

Administrativní poplatek za podání přihlášky nevybíráme.

Po podání přihlášky  se s Vámi v průběhu 2 pracovních dnů spojí pracovník studijního oddělení a domluví s Vámi termín motivačního pohovoru. V případě kladného výsledku pohovoru obdrží uchazeč prostřednictvím emailu od vedoucího dané pobočky IMMS/WSM nebo pražského studijního oddělení smlouvu k prostudování. Po kontrole správnosti údajů ze strany studenta je nutné, aby tuto smlouvu vytiskl ve 2 kopiích a podepsané je odeslal či osobně donesl vedoucímu vybrané pobočky či na pražské studijní oddělení spolu s následujícími dokumenty:

 • čestné prohlášení o pravdivosti údajů dle ustanovené normy (vyplněné osobně)
 • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení a bakaláři i diplom a vysvědčení o státní zkoušce
 • kopii občanského průkazů nebo cestovního pasu
 • kopii rodného listu
 • lékařské potvrzení (i pro kombinované studium)
 • kopii dokladu o změně osobních údajů (v případě změny ve vysvědčení, např. změny osobních údajů – oddací list při změně příjmení apod.)
 • 4 ks fotografií velikosti 3,5 x 4,5 cm, rub fotografie bude označen jménem a datem narození.

Průběh studia

Studijní systém Moggis
Tento systém Vám poskytne průběžné aktuální informace o Vaší výuce, výsledcích zkoušek a zápočtů, umožní i plánování termínů zkoušek a komunikaci s Vašimi pedagogy, zaměstnanci studijního oddělení a zástupci, vedením centra apod. Systém Moggis je prověřený na řadě jiných vysokých škol, a proto doufáme, že s ním budete spokojeni.

Termíny výuky, zkoušek a zápočtů se dozvíte vždy prostřednictvím informačního systému Moggis, kde se také můžete na zkoušku či zápočet přihlásit. Je zde uvedeno i místo průběhu hodiny či zkoušky.

Nový student obdrží všechny potřebné informace a údaje pro přihlášení do Moggisu i do intranetu od správce studijních systémů prostřednictvím emailu, jakmile je oficiálně přijat ke studiu a má uhrazené školné za semestr. V systému Moggis najdete po přihlášení nejen svůj studijní plán, ale dozvíte se zde i o změnách výuky, a to v záložce Nástěnka, která slouží pro komunikaci mezi studenty, profesory a studijním oddělením a ostatními zaměstnanci.

Rozsah a formát bakalářské práce

 • Rozsah bakalářské práce je minimálně 50 normovaných stran (60 znaků v řádku, 30 řádků na straně formátu A4).
 • Velikost písma 12, typ písma Times New Roman, řádkování 1,5.
 • Horní a dolní okraj – 3 cm od horního a dolního okraje listu.
 • Levý okraj – 5 cm od levého okraje listu.
 • Pravý okraj – 3 cm od pravého okraje listu.
 • Strany jsou číslované arabskými číslicemi.
 • Číslo strany je umístěné uprostřed paty dolní strany.
 • Stránkovat se začíná titulním listem, přičemž titulní list se počítá do stránkování, ale číslo strany se na něm nepíše.
 • Přílohy se číslují, do rozsahu práce se však nezapočítávají.
 • Podmínkou připuštění uchazeče k obhajobě bakalářské práce je písemný souhlas se zveřejněním a zpřístupněním bakalářské práce veřejnosti v duchu vysokoškolského zákona, a to bez nároku na odměnu.

Obory

Toto studium vás připraví na manažerský život, klade důraz zejména na schopnost řídit firmu či jiné subjekty, a to nejen z hlediska teoretického, ale i po praktické stránce. Získáte podrobné znalosti z oblasti ekonomiky a managementu. Po vystudování oboru se skvěle uplatníte jako vedoucí pracovník rozličných organizací, případně jako člen jejich managementu či ekonomických oddělení.

Obor právo a právní věda vám poskytne znalosti z oblasti práva pracovního, obchodního a mezinárodně obchodního, občanského včetně problematiky autorských práv a práva celního, popřípadě se můžete zaměřit na soukromou detektivní činnost a řízení bezpečnosti a finančních operací.

Toto studium vám nabídne široké spektrum znalostí v problematikách masmédií, public relations, reklamy a komunikace a různých technik s tím spojených. V průběhu studia se můžete dále profilovat na obor žurnalistika, nebo komerční komunikace. Jako absolvent se uplatníte v oboru žurnalistiky a médií, mediální analýzy, řízení v oblastech reklamy a PR či jako specialista na propagaci a marketing.

Na rozdíl od praktické psychologie se tento obor zaměřuje více na společenskou rovinu. Kromě základních psychologických znalostí se budete věnovat sociologii, sociální psychologii a sociální práci. To vám v budoucnu usnadní případnou komunikaci s lidmi, díky čemuž můžete pracovat na pedagogických pozicích, věnovat se konzultační a poradenské činnosti a řídit příslušná oddělení velkých společností.

Obor praktická psychologie vám poskytne základy psychologické teorie a společenských věd, avšak zejména se zaměřením na praktickou psychologii. Získáte schopnosti řešení konfliktů, vyjednávání a mediace, správné komunikace či psychodiagnostiky. Díky těmto pak budete moci pracovat v oblasti klinické či pracovní psychologie, komunikačního poradenství, případně můžete zastávat pozici specialisty na krizovou komunikaci a další.

Pokud se v budoucnu chcete angažovat v oblasti cestovního ruchu, tento obor je pro vás ten pravý. Získáte teoretické znalosti z oblasti práva, managementu a ekonomiky i praktické dovednosti, zejména se zaměřením na komunikaci. Díky tomuto oboru budete připraven na práci v cestovních kancelářích, veřejné správě a také se uplatníte v oboru hoteliérství a ve specializovaných institucích.

Studium ekonomiky práce a řízení lidských zdrojů ve velké míře vychází z managementu podnikání, ovšem klade větší důraz na lidské zdroje a jejich vedení. Mimo znalostí ekonomických a manažerských se dozvíte relevantní informace z oblasti psychologie, které vám pomohou poznat i nitro člověka. Díky tomu se po studiu uplatníte jako pracovník personálních agentur, personální poradce i jako člen managementu či ekonomické sekce různých společností.

Tento obor vám zajistí praktické i teoretické dovednosti v oboru farmacie a zdravotnictví. Díky zaměření nejen na manažerskou a ekonomickou stránku, nýbrž i na oblast právní a etickou, se uplatníte na rozličných pozicích ve zdravotnických zařízeních, v pojišťovnách a institucích působících ve farmacii.

Volitelné předměty a specializace
Úvod do marketingu
 • Marketing
 • Marketing služeb
 • Marketingový výzkum
 • Mezinárodní marketing
Moderní marketing
 • Marketing on-line
 • Marketing on-line II
 • Praktické otázky moderního marketingu
 • Sociální marketing a komunitní business
 • Public Relations
Účetnictví
 • Finanční reporting a analýzy
 • Manažerské účetnictví
Finance
 • Key account management
 • Risk management
 • Finanční trhy a investování
Komunikace
 • Marketingová komunikace
Sebezdokonalení
 • Psychodiagnostika
 • Kurz racionálního čtení
 • Vnější informační zdroje
 • Rétorika
 • Manažerská etika
Podnikání
 • Jak založit firmu
 • Jak založit firmu II
 • Jak založit firmu III
 • Finanční řízení
 • Managerské účetnictví
Management
 • Základy managementu
 • Organizační struktury
 • Kreativní management
 • Mezinárodní finance
 • Řízení výroby
Zahraniční obchod
 • Mezinárodní finance
 • Zahraniční obchod
 • Globální problémy světa
 • Daňové systémy
HR a řízení lidských zdrojů
 • Pracovní právo
 • Personální management
 • Řízení lidských zdrojů
 • Současné trendy v managementu
Diplomová práce
 • Příprava diplomového projektu
 • Diplomová práce

Školné

Platba školného za 1. semestr se musí řídit smlouvou o studiu, v mimořádných případech individuální domluvou studenta s vedením školy. V této smlouvě je mimo jiné uvedeno číslo účtu, na který se daná částka posílá. Jako variabilní symbol je nutné uvést celé rodné číslo studenta (bez lomítka). Výše školného je 25 000 Kč za semestr při délce studia 6–7 semestrů.

Mgr. studium a zkrácené studium z VOŠ je za cenu 26 000 Kč za semestr. Školné možné hradit i platební kartou či  benefitovými poukázkami Sodexo či Ticket Multi.

Číslo účtu

Pro úhradu v Kč používejte č.ú. RB 25502002/5500. Jako variabilní symbol uvádějte své rodné číslo bez lomítka.

Studium hrazené zaměstnavatelem

Vaše studium může být částečně či zcela hrazeno zaměstnavatelem. Vše záleží na individuální domluvě.

Potřebujete vystavit fakturu?

Obracejte se na studijní oddělení:
INTERNATIONAL MARKETING & MANAGEMENT SCHOOL s.r.o.
tel. +420 603 460 000
email studijni@imms.cz