IMMS

International Marketing & Management School

Studium
MBA
PhDr.
Ph.D.
MIM
DBA
LL.M.
LL.A.

Info

MBA (Master of Business Administration) je profesní manažerský titul uváděný za jménem. Jde o jednoleté  studium zaměřené na management a marketing, jehož náplní jsou předměty, které manažer potřebuje ke své každodenní práci. Naším cílem nejsou absolventi ovládající pouze teoretické poučky a postupy, důraz klademe především na získávání praktických znalostí a dovedností. Diplom k titulu MBA není v České republice ekvivalentem vysokoškolského diplomu, do občanského průkazu však zapsán být může.

Přijímací řízení

Uchazeč o studium profesního programu MBA musí:

 • vyplnit přihlášku
 • předložit doklad o ukončeném středoškolském vzdělání s maturitou nebo jakémkoliv vysokoškolském vzdělání.

Očekáváme alespoň 3 roky praxe v manažerské pozici libovolné úrovně (není podmínkou). Pro potvrzení, zda je možné danou praxi uznat, nás prosím kontaktujte.

Rozsah a formát diplomové práce

 • Diplomová práce k titulu MBA musí mít minimálně 50 normovaných stran (60 znaků v řádku, 30 řádků na straně formátu A4).
 • Velikost písma 12, typ písma Times New Roman, řádkování 1,5.
 • Horní a dolní okraj – 3 cm od horního a dolního okraje listu.
 • Levý okraj – 3 cm od levého okraje listu.
 • Pravý okraj – 3 cm od pravého okraje listu.
 • Strany jsou číslované arabskými číslicemi.
 • Číslo strany je umístěné uprostřed paty dolní strany.
 • Stránkovat se začíná titulním listem, přičemž titulní list se počítá do stránkování, ale číslo strany se na něm nepíše.
 • Přílohy se číslují, do rozsahu práce se však nezapočítávají.
 • Podmínkou připuštění uchazeče k obhajobě diplomové práce je písemný souhlas se zveřejněním a zpřístupněním diplomové práce veřejnosti v duchu vysokoškolského zákona, a to bez nároku na odměnu.

Obory

Toto studium vás připraví na manažerský život, klade důraz zejména na schopnost řídit firmu či jiné subjekty, a to nejen z hlediska teoretického, ale i po praktické stránce. Získáte podrobné znalosti z oblasti ekonomiky a managementu. Po vystudování oboru se skvěle uplatníte jako vedoucí pracovník rozličných organizací, případně jako člen jejich managementu či ekonomických oddělení.

Volitelné předměty a specializace
Úvod do marketingu
 • Marketing
 • Marketing služeb
 • Marketingový výzkum
 • Mezinárodní marketing
Moderní marketing
 • Marketing on-line
 • Marketing on-line II
 • Praktické otázky moderního marketingu
 • Sociální marketing a komunitní business
 • Public Relations
Mezinárodní marketing
 • Globální marketing
Projektový management
 • Projektové řízení
 • Procesní řízení
IT management
 • Plánování IT strategie
 • IT infrastruktura
 • E-commerce
 • Internet jako součást strategie komunikačního marketingu
Sales management
 • Strategické řízení prodeje
Účetnictví
 • Finanční reporting a analýzy
 • Manažerské účetnictví
Finance
 • Key account management
 • Risk management
 • Finanční trhy a investování
Komunikace
 • Marketingová komunikace
Cestovní ruch a letecká doprava
 • Management cestovního ruchu
 • Civilní letecká doprava
Sebezdokonalení
 • Psychodiagnostika
 • Kurz racionálního čtení
 • Vnější informační zdroje
 • Rétorika
 • Manažerská etika
Podnikání
 • Jak založit firmu
 • Jak založit firmu II
 • Jak založit firmu III
 • Finanční řízení
 • Managerské účetnictví
Management
 • Základy managementu
 • Organizační struktury
 • Kreativní management
 • Mezinárodní finance
 • Řízení výroby
Zahraniční obchod
 • Mezinárodní finance
 • Zahraniční obchod
 • Globální problémy světa
 • Daňové systémy
HR a řízení lidských zdrojů
 • Pracovní právo
 • Personální management
 • Řízení lidských zdrojů
 • Současné trendy v managementu
Diplomová práce
 • Příprava diplomového projektu
 • Diplomová práce

Školné

Platba školného za celé studium MBA se musí řídit smlouvou o studiu, v mimořádných případech individuální domluvou studenta s vedením školy. V této smlouvě je mimo jiné uvedeno číslo účtu, na který se daná částka posílá. Jako variabilní symbol je nutné uvést celé rodné číslo studenta (bez lomítka). Výše školného je 40 000 Kč za semestr. Délka studia je závislá na požadovaném diplomu. Studium ukončené českým certifikátem trvá 2 semestry. Studium uzavřené diplomem ze zahraniční univerzity trvá 4 semestry.

Číslo účtu

Pro úhradu v Kč používejte č.ú. RB a.s.: 255625002/5500. Jako variabilní symbol uvádějte své rodné číslo bez lomítka. Školné je možné hradit hotově, bankovním převodem, kreditní kartou a dárkovými šeky Ticket Multi nebo Sodexo Flexi Pass.

Studium hrazené zaměstnavatelem

Vaše studium může být částečně či zcela hrazeno zaměstnavatelem. Vše záleží na individuální domluvě.

Potřebujete vystavit fakturu?

Obracejte se na studijní oddělení:
INTERNATIONAL MARKETING & MANAGEMENT SCHOOL s.r.o.
106 00 Praha 10
tel. +420 603 460 000
email studijni@imms.cz