IMMS

International Marketing & Management School

Studium
MBA
PhDr.
Ph.D.
MIM
DBA
LL.M.
LL.A.

Info

INTERNATIONAL MARKETING & MANAGEMENT SCHOOL s.r.o. ve spolupráci s Otevřenou evropskou akademií ekonomiky a politiky a dalšími zahraničními partnery zajišťuje v České a Slovenské republice doktorské studium podle akreditovaných oborů kyjevské Mezinárodní akademie řízení personálu (MAŘP). Absolventi obdrží titul Ph.D. (philosophiae doctor). Doktorské studium vypisujeme pouze externí (kombinovanou) formou.Pro podrobné informace nás prosím kontaktujte.

Přijímací řízení

Uchazeč, který má zájem o externí doktorské studium na IMMS/OEAEP, vyplní přihlášku ke studiu a doloží požadované přílohy:

 • ověřenou kopii diplomu z vysokoškolského studia na magisterském stupni
 • strukturovaný životopis s důrazem na odborné a profesní zkušenosti, zejména v oblasti odborných konzultací a přednáškové či pedagogické činnosti, účasti v projektech, publikační a vědecké činnosti atd.
 • 5 fotografií formátu 3×4 cm.

Uchazeč spolu s přihláškou předloží projekt dizertační práce (v rozsahu min. 5 stran), který obsahuje:

 • zdůvodnění výběru oblasti a oboru, v němž uchazeč hodlá absolvovat doktorské studium
 • záměr dizertační práce – zúžení na konkrétní okruhy, formulace konkrétního tématu, návrh struktury a základních tezí
 • návrh metodologie a předběžný souhrn odborné literatury.

Průběh studia

Doktorské studium na IMMS/OEAEP probíhá výhradně v kombinované formě s důrazem na propojení odborných přednášek a samostudia. Studium je organizováno ve vyučovacích blocích 3–4x za semestr doplněných o individuální konzultace.

V prvním roce studia doktorand absolvuje přednáškový cyklus z filosofie, jenž je završen dizertační zkouškou z filosofie. Paralelně se připravuje na dizertační zkoušku z cizího jazyka (samostudiem, popř. konzultacemi s pedagogem či prostřednictvím e-learningu).

Zároveň s absolvováním dizertačních zkoušek z filosofie a cizího jazyka doktorand konzultuje před zkouškovou komisí fragment dizertační práce (cca 50 stran), součástí této konzultace bude prověření odborných znalostí z dané problematiky. Tento text doktorand poskytne garantovi doktorského studia na IMMS/OEAEP nejpozději 30 dnů před konáním dizertační zkoušky, aby bylo možné zpracovat příslušné oponentury.

Po absolvování dizertačních zkoušek z filosofie a cizího jazyka a konzultace nad rozepsanou dizertační prací pokračuje doktorand v dokončení své práce a přípravě na její obhajobu. Tato obhajoba probíhá ve dvou fázích:¨

 • „malá obhajoba“ – před vědeckou radou IMMS/OEAEP, odborná diskuse nad již odevzdanou dizertační prací spojená s odbornou dizertační zkouškou, během níž se zjišťuje doktorandova orientace v oboru, odborné literatuře a souvislostech tématu jeho práce s jejím provedením
 • „velká obhajoba“ – před pedagogickým vedením MAŘP Kyjev a zástupci vědecké rady IMMS/OEAEP, odborná diskuse nad definitivním zněním dizertační práce a jejími odbornými konsekvencemi.

Úspěšná „malá“ obhajoba dizertační práce je nutnou podmínkou připuštění k „velké“ obhajobě a obě úspěšné obhajoby jsou jedním z předpokladů dokončení doktorského studia a získání vědeckého titulu Ph.D.

Vedle toho je doktorand povinen doložit nejméně 3 odborné články publikované v průběhu doktorského studia a zúčastnit se odborných konferencí či přednášek. Tato publikační činnost a účast na konferencích může být realizována v součinnosti s odbornými aktivitami IMMS dle individuální dohody.
Odborné přednášky, zkouška z filosofie, cizího jazyka a obhajoby probíhají v Praze.

Obory

Toto studium vás připraví na manažerský život, klade důraz zejména na schopnost řídit firmu či jiné subjekty, a to nejen z hlediska teoretického, ale i po praktické stránce. Získáte podrobné znalosti z oblasti ekonomiky a managementu. Po vystudování oboru se skvěle uplatníte jako vedoucí pracovník rozličných organizací, případně jako člen jejich managementu či ekonomických oddělení.

Text k historii

Text kulturologie

Text ke vzdělávání

Text k mezinárodním vztahům

Teorie politiky, veřejná politika a veřejná ekonomika, veřejná správa, regionální politika

Obor praktická psychologie vám poskytne základy psychologické teorie a společenských věd, avšak zejména se zaměřením na praktickou psychologii. Získáte schopnosti řešení konfliktů, vyjednávání a mediace, správné komunikace či psychodiagnostiky. Díky těmto pak budete moci pracovat v oblasti klinické či pracovní psychologie, komunikačního poradenství, případně můžete zastávat pozici specialisty na krizovou komunikaci a další.

Studium ekonomiky práce a řízení lidských zdrojů ve velké míře vychází z managementu podnikání, ovšem klade větší důraz na lidské zdroje a jejich vedení. Mimo znalostí ekonomických a manažerských se dozvíte relevantní informace z oblasti psychologie, které vám pomohou poznat i nitro člověka. Díky tomu se po studiu uplatníte jako pracovník personálních agentur, personální poradce i jako člen managementu či ekonomické sekce různých společností.

Volitelné předměty a specializace
Úvod do marketingu
 • Marketing
 • Marketing služeb
 • Marketingový výzkum
 • Mezinárodní marketing
Moderní marketing
 • Marketing on-line
 • Marketing on-line II
 • Praktické otázky moderního marketingu
 • Sociální marketing a komunitní business
 • Public Relations
Účetnictví
 • Finanční reporting a analýzy
 • Manažerské účetnictví
Finance
 • Key account management
 • Risk management
 • Finanční trhy a investování
Komunikace
 • Marketingová komunikace
Sebezdokonalení
 • Psychodiagnostika
 • Kurz racionálního čtení
 • Vnější informační zdroje
 • Rétorika
 • Manažerská etika
Podnikání
 • Jak založit firmu
 • Jak založit firmu II
 • Jak založit firmu III
 • Finanční řízení
 • Managerské účetnictví
Management
 • Základy managementu
 • Organizační struktury
 • Kreativní management
 • Mezinárodní finance
 • Řízení výroby
Zahraniční obchod
 • Mezinárodní finance
 • Zahraniční obchod
 • Globální problémy světa
 • Daňové systémy
HR a řízení lidských zdrojů
 • Pracovní právo
 • Personální management
 • Řízení lidských zdrojů
 • Současné trendy v managementu
Diplomová práce
 • Příprava diplomového projektu
 • Diplomová práce

Školné

Školné za celé studium je stanoveno ve výši 239 990 Kč. Je splatné buď vcelku při započetí studia, nebo ve dvou fázích – 50 % při započetí studia a 50 % po 1. ročníku studia – před konáním dizertační zkoušky z filosofie a cizího jazyka. Toto školné obsahuje veškeré další náklady, zejména jednorázové poplatky za dizertační zkoušky z filosofie, cizího jazyka a odborné specializace předepsané mateřskou univerzitou (2 x 200 EUR).

Poplatek uhraďte na účet u KB a.s., číslo účtu: 107-4321040247/0100. Jako variabilní symbol uvádějte datum narození.