IMMS

International Marketing & Management School

Studium
MBA
PhDr.
Ph.D.
MIM
DBA
LL.M.
LL.A.

Info

INTERNATIONAL MARKETING & MANAGEMENT SCHOOL s.r.o. ve spolupráci se zahraničními partnery zajišťuje rigorózní řízení ve studijních programech Veřejná politika a veřejná správa, Právo a Sociální práce. Pro podrobné informace nás prosím kontaktujte.

Přijímací řízení

Rigorózní řízení začíná doručením potvrzené přihlášky uchazeči zpravidla do 30 dnů od jejího přijetí. Uchazeč je povinen do 15 dnů od převzetí potvrzené přihlášky předložit potvrzení o zaplacení poplatku spojeného se zabezpečením rigorózního řízení.

Přihláška obsahuje kromě osobních údajů také:

 • studijní obor, v němž uchazeč získal vysokoškolské vzdělání druhého stupně (Mgr.)
 • studijní obor, který si zvolil pro vykonání rigorózní zkoušky
 • návrh tématu rigorózní práce.

Součástí přihlášky je:

 • ověřená kopie vysokoškolského diplomu
 • ověřená kopie vysvědčení o státní závěrečné zkoušce
 • pokud byl uchazeči přiznán akademický titul „magistr“ dodatečně, ověřená kopie osvědčení o přiznání akademického titulu
 • seznam publikovaných prací, pokud uchazeč takové má.

Rigorózní zkouška

Rigorózní zkouška se realizuje ve formě odborné rozpravy k tématu rigorózní práce. Uchazeč nemůže jako rigorózní práci předložit svou diplomovou nebo jinou kvalifikační práci, ani práci kompilačního charakteru. Rigorózní zkouška a obhajoba rigorózní práce se koná ve studijních programech Veřejná politika a veřejná správa, Právo a Sociální práce. Rigorózní práce může mít charakter teoretický, teoreticko-empirický a teoreticko-analytický.

Rigorózní řízení se ukončuje:

 • přiznáním akademického titulu JUDr. nebo PhDr.
 • rozhodnutím komise, že uchazeč nevyhověl ani při opakování rigorózní zkoušky
 • doručením písemné žádosti uchazeče o ukončení rigorózního řízení.

Obory

Teorie politiky, veřejná politika a veřejná ekonomika, veřejná správa, regionální politika

Na rozdíl od praktické psychologie se tento obor zaměřuje více na společenskou rovinu. Kromě základních psychologických znalostí se budete věnovat sociologii, sociální psychologii a sociální práci. To vám v budoucnu usnadní případnou komunikaci s lidmi, díky čemuž můžete pracovat na pedagogických pozicích, věnovat se konzultační a poradenské činnosti a řídit příslušná oddělení velkých společností.

Volitelné předměty a specializace
Úvod do marketingu
 • Marketing
 • Marketing služeb
 • Marketingový výzkum
 • Mezinárodní marketing
Moderní marketing
 • Marketing on-line
 • Marketing on-line II
 • Praktické otázky moderního marketingu
 • Sociální marketing a komunitní business
 • Public Relations
Účetnictví
 • Finanční reporting a analýzy
 • Manažerské účetnictví
Finance
 • Key account management
 • Risk management
 • Finanční trhy a investování
Komunikace
 • Marketingová komunikace
Sebezdokonalení
 • Psychodiagnostika
 • Kurz racionálního čtení
 • Vnější informační zdroje
 • Rétorika
 • Manažerská etika
Podnikání
 • Jak založit firmu
 • Jak založit firmu II
 • Jak založit firmu III
 • Finanční řízení
 • Managerské účetnictví
Management
 • Základy managementu
 • Organizační struktury
 • Kreativní management
 • Mezinárodní finance
 • Řízení výroby
Zahraniční obchod
 • Mezinárodní finance
 • Zahraniční obchod
 • Globální problémy světa
 • Daňové systémy
HR a řízení lidských zdrojů
 • Pracovní právo
 • Personální management
 • Řízení lidských zdrojů
 • Současné trendy v managementu
Diplomová práce
 • Příprava diplomového projektu
 • Diplomová práce

Školné

Poplatek za rigorózní řízení je stanoven ve výši 39 990 Kč. Manipulační poplatek za přihlášku je stanoven na 3 990 Kč. Poplatek uhraďte na účet u KB a.s., číslo účtu: 107-4321040247/0100.