IMMS

International Marketing & Management School

Studium
MBA
PhDr.
Ph.D.
MIM
DBA
LL.M.
LL.A.

Info

Ekonomika a podnikání (řízení byznysu)

Studium uvedeného oboru poskytuje teoretické a praktické znalosti a dovednosti v oblasti manažerských studií, zejména s důrazem na řízení firem a dalších podnikatelských subjektů. Studium akcentuje předměty z oblasti managementu, ekonomiky a souvisejících disciplín.

Možnosti uplatnění absolventa

 • řídící pozice v různých firmách a institucích
 • pracovník managementu na různých stupních řízení
 • pracovník příslušných ekonomických útvarů v různých institucích či firmách.

Poskytujeme bakalářské, magisterské a doktorské studium.

Přijímací řízení

Administrativní poplatek za podání přihlášky nevybíráme.

Po podání přihlášky  se s Vámi v průběhu 2 pracovních dnů spojí pracovník studijního oddělení a domluví s Vámi termín motivačního pohovoru. V případě kladného výsledku pohovoru obdrží uchazeč prostřednictvím emailu od vedoucího dané pobočky IMMS/WSM nebo pražského studijního oddělení smlouvu k prostudování. Po kontrole správnosti údajů ze strany studenta je nutné, aby tuto smlouvu vytiskl ve 2 kopiích a podepsané je odeslal či osobně donesl vedoucímu vybrané pobočky či na pražské studijní oddělení spolu s následujícími dokumenty:

 • čestné prohlášení o pravdivosti údajů dle ustanovené normy (vyplněné osobně)
 • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení a bakaláři i diplom a vysvědčení o státní zkoušce
 • kopii občanského průkazů nebo cestovního pasu
 • kopii rodného listu
 • lékařské potvrzení (i pro kombinované studium)
 • kopii dokladu o změně osobních údajů (v případě změny ve vysvědčení, např. změny osobních údajů – oddací list při změně příjmení apod.)
 • 4 ks fotografií velikosti 3,5 x 4,5 cm, rub fotografie bude označen jménem a datem narození.

Rozsah a formát diplomové práce

 • Rozsah diplomové práce je minimálně 80 normovaných stran (75 znaků v řádku, 30 řádků na straně formátu A4).
 • Velikost písma 12, typ písma Times New Roman, řádkování 1,5.
 • Horní a dolní okraj – 3 cm od horního a dolního okraje listu.
 • Levý okraj – 5 cm od levého okraje listu.
 • Pravý okraj – 3 cm od pravého okraje listu.
 • Strany jsou číslované arabskými číslicemi.
 • Číslo strany se umístní uprostřed paty dolní strany.
 • Stránkovat se začíná titulním listem, přičemž titulní list se počítá do stránkování, ale číslo strany se na něm nepíše.
 • Přílohy se číslují, do rozsahu práce se však nezapočítávají.
 • Podmínkou připuštění uchazeče k obhajobě diplomové práce je písemný souhlas se zveřejněním a zpřístupněním diplomové práce veřejnosti v duchu vysokoškolského zákona, a to bez nároku na odměnu.

Obory

Toto studium vás připraví na manažerský život, klade důraz zejména na schopnost řídit firmu či jiné subjekty, a to nejen z hlediska teoretického, ale i po praktické stránce. Získáte podrobné znalosti z oblasti ekonomiky a managementu. Po vystudování oboru se skvěle uplatníte jako vedoucí pracovník rozličných organizací, případně jako člen jejich managementu či ekonomických oddělení.

Volitelné předměty a specializace
Úvod do marketingu
 • Marketing
 • Marketing služeb
 • Marketingový výzkum
 • Mezinárodní marketing
Moderní marketing
 • Marketing on-line
 • Marketing on-line II
 • Praktické otázky moderního marketingu
 • Sociální marketing a komunitní business
 • Public Relations
Účetnictví
 • Finanční reporting a analýzy
 • Manažerské účetnictví
Finance
 • Key account management
 • Risk management
 • Finanční trhy a investování
Komunikace
 • Marketingová komunikace
Sebezdokonalení
 • Psychodiagnostika
 • Kurz racionálního čtení
 • Vnější informační zdroje
 • Rétorika
 • Manažerská etika
Podnikání
 • Jak založit firmu
 • Jak založit firmu II
 • Jak založit firmu III
 • Finanční řízení
 • Managerské účetnictví
Management
 • Základy managementu
 • Organizační struktury
 • Kreativní management
 • Mezinárodní finance
 • Řízení výroby
Zahraniční obchod
 • Mezinárodní finance
 • Zahraniční obchod
 • Globální problémy světa
 • Daňové systémy
HR a řízení lidských zdrojů
 • Pracovní právo
 • Personální management
 • Řízení lidských zdrojů
 • Současné trendy v managementu
Diplomová práce
 • Příprava diplomového projektu
 • Diplomová práce

Školné

Platba školného za 1. semestr se musí řídit smlouvou o studiu, v mimořádných případech individuální domluvou studenta s vedením školy. V této smlouvě je mimo jiné uvedeno číslo účtu, na který se daná částka posílá. Jako variabilní symbol je nutné uvést celé rodné číslo studenta (bez lomítka). Výše školného je 26 000 Kč za semestr při délce studia 4 semestrů.

Školné možné hradit i platební kartou či  benefitovými poukázkami Sodexo či Ticket Multi.

Číslo účtu

Pro úhradu v Kč používejte č.ú. RB 25502002/5500. Jako variabilní symbol uvádějte své rodné číslo bez lomítka.

Studium hrazené zaměstnavatelem

Vaše studium může být částečně či zcela hrazeno zaměstnavatelem. Vše záleží na individuální domluvě.

Potřebujete vystavit fakturu?

Obracejte se na studijní oddělení:
INTERNATIONAL MARKETING & MANAGEMENT SCHOOL s.r.o.
tel. +420 603 460 000
email studijni@imms.cz